Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • MMNET przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osoba niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi, w szczególności telefonicznej, w siedzibie klienta, w Biurze Obsługi klienta lub telefonicznie
 • MMNET w swoim Biurze Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić zamiar skorzystania z niego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, MMNET zawiadamia o tym wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.
 • MMNET na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia zgoszenia żądania, udostępnia wzorce umowy, regulaminów, cenników sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym. Dokumenty te, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki są dostępne poniżej:
  • Umowa o Świadczeniu usług przez MMNET
  • Cennik usługi telefonicznej
  • Regulamin Świadczenia Usług przez MMNET
  • Informacje o oferowanych przez MMNET. udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
 • MMNET na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia:
  1. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną  w formacie tekstowym;
  2. szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania poczt elektroniczną w formacie tekstowym.
 • W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4:
  1. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura  MMNET. realizuje żądanie tego samego dnia kiedy faktura jest wystawiona;
  2. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura  MMNET realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzez osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, MMNET przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Informacje o wszystkich powyższych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, które obecnie oferuje MMNET., są dostępne w Biurze Obsługi Klienta w formie papierowej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej.

Powyższe informacje MMNET  dostarczy Abonentowi będącemu osobą niepełnosprawną, jeśli Abonent tego zażąda. Dostarczenie odbędzie się w terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

Oznakowanie punktów sprzedaży wyposażonych w petlę indukcyjną przenośną

Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

Oznakowanie urządzeń w punktach sprzedaży umożliwiających kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą

Nasza siedziba
Pogórska Wola 172K

Kontakt
14 692 64 77

Pracujemy
Po-Pt 09:00 – 16:00

Napisz do nas
W gotowości 24h